Порядок виконання роботи. 1. Ознайомитись з теоретичним матеріалом за підручниками [1-4]

1. Ознайомитись з теоретичним матеріалом за підручниками [1-4]

2. Ознайомитись зі схемою лабораторної установки (рис.3.1) та вимогами ТБ при роботі на установці.

3. Перевірити початкове положення регулятора напруги та комутуючих
апаратів.

4. Скласти схему (рис.3.3 а) і провести градуювання випробувального трансформатора за допомогою кульового розрядника. Результати вимірювань занести в табл. 3.3. Кожне вимірювання здійснювати тричі для одного значення L, визначаючи потім середнє арифметичною У розрахунках необхідно внести поправку на температуру Т і тиск повітря р під час вимірювань. Для цього визначають відносну щільність повітря:

(3.1)

де р – тиск повітря в кПа, Т - температура повітря в °С.

Тоді точне значення величини напруги на вторинній високовольтній обмотці випробувального трансформатора:

(3.2)

де - розрядна напруга при нормальних умовах (визначається з табл.3.2.)

Таблиця 3.3 - Градуювання випробувального трансформатора кульовим розрядником

L, см Напруга на низьковольт- ній стороні трансформатора, В. Напруга на високовольт- ній стороні трансформатора, кВ Коефіцієнт трансформа- ції, К Зауваження
U1 U2 U3 Ucp U2мах U'2мах U'2еф р= Т=

За одержаними даними в (табл. 3.З) побудувати градуювальну криву випробувального трансформатора і визначити середнє значення коефіцієнта трансформації Kср.

5. Скласти схему для вимірювання високої напруги за допомогою ємнісного дільника (рис.3.5) і дослідити розподіл напруги по елементам опорного

ізолятора типу ИОС-110. Напругу на високовольтній стороні трансформатора U2 встановити за рекомендацією викладача. Результати досліджень занести

в табл. 3.4.

Таблиця 3.4 - Протокол вимірювань

Номер елемента ИОС-110 Напруга на елементі, кВ Відносний розподіл напруги Коефіцієнт розподілу напруги Зауваження

За даними табл. 3.4 побудувати графіки розподілу напруги по елементам ємнісного дільника.

6.Для вказаного викладачем значення ємності досліджуваного об'єкта і величини випробувальної напруги визначити необхідну потужність Р випробувального трансформатора, ВА;

(3.3.)

де Uвип - випробувальна напруга; С0- ємність об'єкта, Ф; ω - кутова частота струму.

7. Провести випробування обладнання великої ємності.

Методика проведення випробувань:

- відключити досліджуваний об'єкт для виключення впливу його ємності на величину напруги на високовольтній стороні трансформатора (рис.3.5). За допомогою отриманих графіків вибрати номер елемента ємнісного дільника і підключити до нього кіловольтметр.;- підвищити напругу до необхідної величини, контролюючи її вольтметром на низьковольтній стороні трансформатора PV1. Величину напруги внести в табл.3.5;

- визначити показання кіловольтметра підключеного до ємнісного дільника і записати їх в табл. 3.5;

- вимкнути установку і підключити досліджуваний об'єкт;

- ввімкнути установку;

- підвищити напругу на досліджуваному об'єкті, здійснюючи контроль за кіловольтметром PV2, який підключений до ємнісного дільника. Занести показання приладів PV1 і PV2 в табл. 3.5.

Таблиця 3.5 - Протокол вимірювань Рвт, кВт

Параметри контролю Об'єкт дослідження
відключений включений
Випробувальна напруга на високовольтній стороні випробувального трансформатора U2, кВ Напруга на низьковольтній стороні U1, В Показання кіловольтметра ємнісного дільника, Uq, кВ Розрахована напруга на високовольтній стороні U2р= U1∙ктр, кВ


0007595124891762.html
0007626644293694.html
    PR.RU™