М ММММММММ

М1 ақша агрегатын құраушы:Қолма-қол ақша; Қолма-қол ақша, депозиттер; Ағымдық шоттағы қаржы

М2 ақша агрегатының құрамына кіреді:Қолма-қол ақша

Ағымдық және депозиттік шоттардағы ақша сомасы М 1 + жедел салымдар

Макроталдаудың негізгі мәселесі: C) нарықтағы тепе-теңдікті анықтау F) ұлттық экономикаға әсер ететін негізгі факторларды анықтау H) макротұрақтылықты қалыптастыру

Макроэкономика ғылымы зерттейтін сұрақтар: Жалпы экономикалық жүйедегі инфляция; Жұмыссыздық; Ақша айналысы және экономикалық тепе теңдіктің себептері.

Макроэкономика секторлары:Қызмет көрсету және тауарлар нарығы ;Ақша нарығы ;Еңбек нарығы

Макроэкономика:B) экономикалық үлгі экономикалық айнымалылардың арасында байланыстар орнатуға қажетті алғышарттардан тұрады.E) агрегатталған ақпараттардың ортасындағы байланысты нысандық тәсілмен зерттейді F) ірі мәселелерді, яғни инфляция, жұмыссыздық және т.б. қарастырады.

Макроэкономикада маңызды деп есептелетін «қор-ағын» ұғымының көрсеткіштері:A) инвестиция және негізгі капитал D) қор және байлық G) ағымдағы операция шоттары және шетел инвестициясының сальдосы.

Макроэкономикалық cаясат:Бюджет-салық саясаты;Несие-ақша саясаты;Фиксалдық және монетарлық саясаттар

Макроэкономикалық зерттеуде қолданылады:AD – AS, IS – LM үлгілері;Филипс, Лаффер қисықтары;Кейнс кресі

Макроэкономикалық көреткіштер:ЖҰӨ, ТҰӨ; ЖІӨ, ТҰӨ, ҰТ;ЖҰӨ, ЖІӨ

Макроэкономикалық көрсеткіш:Инфляция қарқыны; Жұмыссыздық деңгейі;Қолда бар табыс .

Макроэкономикалық көрсеткіштер:B) ұлттық табыс, қолдағы табысD) жалпы ұлттық өнім, жалпы ішкі өнімG) таза ұлттық өнім

Макроэкономикалық мақсаттар:Тұрақты экономикалық өсу және ресурстардың толық қамтылуы; Инфляция деңгейін минималдау;Төлем балансының тепе-теңдігіМакроэкономикалық саясат құралдары:Ақша-несие саясаты; Сыртқы сауда саясаты; Бюджет-салық саясаты.

Макроэкономикалық талдау қолданылады:Экономикада жұмыспен қамтылу деңгейін анықтауда; Ақша нарығындағы тепе-теңдікті талдауда ;Мемлекеттік бюджеттің жағдайын анықтауда

Макроэкономикалық талдау пәні:Жиынтық табыс; Қолда бар табыс; Жеке шығындар

Макроэкономикалық талдаудың ерекшелігі болып табылатындар:Көрсеткіштерді біріктіру; Көрсеткіштерді топтастыру; Негізінен агрегатталған түсініктерді пайдалану.

Макроэкономикалық үлгі:Эндогенді айнымалылардың экзогенді айнымалыларға әсерін талдау үшін құрылады; Принципиалды экономикалық байланыстарды айқындауға ықпал етеді; Әр түрлі экономикалық кұбылыстар мен процестердің функциялық өзара байланыстарын анықтауда қолданылады

Макроэкономикалық үлгілері:Кейнс кресі; Филипс пен Лаффер қисығы; Солоу үлгісі.

Макроэкономиканың агрегатталған көрсеткіштер:Жиынтық сұраныс;Жиынтық ұсыныс;Жалпы ішкі өнім

Макроэкономиканың ерекше белгілері:Инфляцияның себептерін талдау; Ақша айналысының және экономикалық жүйе тепе теңдігін зертте; Тұтастай экономиканың қызмет етуінің жалпы заңдылықтарын зерттеу.

Макроэкономиканың зерттеу пәні: Мемлекеттегі жұмыссыздық деңгейі; Тұрақты экономикалық өсу жағдайын қамтамасыз ету; Инфляция деңгейін төмендету

Макроэкономиканың спецификалық әдісі:Көрсеткіштерді агрегаттау және үлгілер құру;Ағым мен инъекция әдісі;Қор мен ағымды ескеру әдісі

Мемлекеттің негізгі макроэкономикалық көрсеткіші:Инфляция деңгейі; Жұмыссыздық деңгейі; ЖІӨМемлекеттің тұрақтандыру саясатының мақсаты: Сілкініс салдарын реттеу; AD=AS орындалуы; Жұмысбастылық пен өнім өндіруді тепе-теңдік жағдайға келтіру.

Міндетті резервтік норма (мөлшерлеме):Коммерциялық банктердегі сомаларының бір бөлігі; Ең алдымен ақша массасын шектеу құралы ретінде енгізіледі; Ұлттық Банкпен тағайындалады

Монетарлық саясат құралдары:Пайыз мөлшерлемесін өзгерту; Міндетті резервтер нормасын өзгерту; Ашық нарықтағы операциялар


0001937085429151.html
0001976122555121.html
    PR.RU™