РОЗДІЛ 2. проводити різні види моделювання для вивчення поведінки системи, виконувати розрахунки і отримувати результати в табличнійпроводити різні види моделювання для вивчення поведінки системи, виконувати розрахунки і отримувати результати в табличній, графічній формі і іншій формі.

У системах АРМів підприємства інформаційна база (ІБ) організована у вигляді файлів або бази даних. Файл створюється, як правило, для розв'язання одного або кількох інформаційних взаємопов'язаних завдань; бази даних -для багатьох завдань при реалізації функцій управління (прогнозування, планування, обліку, аналізу, оперативного управління та ін.).

АРМ може функціонувати в різних типах локальних обчислювальних мереж: ієрархічній, локальній, зіркоподібній, радіально-кільцевій і комбінованій.

В ієрархічній мережі АРМ розрізняють за рівнем ієрархії та статусу. На кожному рівні обробляються повідомлення (транзакції) і в разі потреби передаються АРМ(ах) вищого рівня (рис. 2.10). Наприклад, на оптовій базі - на найнижчому рівні орієнтовані на розв'язання спеціальних завдань АРМ таких як: АРМ комірника, АРМ завідуючого складу, АРМ товарознавця і на використання комерційних мікроЕОМ.

Середній рівень складають А-РМи менеджера, товарознавця-реаліза-тора, бухгалтерів, плановиків тощо. До верхнього рівня включаються АРМ(и) адміністративних працівників і вищого управлінського персоналу. В ієрархічній системі відмова у роботі АРМ(ів) верхнього рівня часто призводить до суттєвих порушень всієї системи, а нижніх - тільки до зниження її працездатності і відмові реалізації деяких функцій.

В ієрархічній РСОД торговельних підприємств (комерційній діяльності взагалі) дані в АРМ розподіляються згідно з функціями і розподілом м'ж системами.ЧАСТИНА 2.


У локальній обчислювальній мережі з кільцевою конфігурацією АРМ(и) об'єднуються між собою через загальну шину (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Кільцева конфігурація системи АРМ.

Між АРМ(ами) за допомогою спеціального алгоритму відбувається обмін трансакціями, даними та іншою інформацією із зазначенням адресі і одержувача. Кожна ПЕОМ локальної обчислювальної мережі АРМ(ів) має свою адресу. На основі передавання транзакцій між АРМ(ами) локальної обчислювальної мережі (А 1С торговельного підприємства) із кільцевою конфігурацією здійснюється обмін фрагментами баз даних і результативною інформацією. Відмова будь-якого АРМ(у) суттєво не впливає на роботу всієї системи. Завдяки цієї властивості кільцеву конфігурацію РСОД АРМ переважно використовують при невеликих інформаційних обмінах.

При зіркоподібній конфігурації мережі одне з АРМ утворює центр зірки - центральний АРМ (ЦАРМ), який зв'язаний з рештою АРМ(ів), підпорядкованих йому (рис. 2.12). ЦАРМ локальної обчислювальної мережі забезпечує ведення центральної бази даних, а також підключення решти АРМ. Наприклад, на робочих місцях .менеджерів, економістів, бухгалтерів здійснюється реєстрація і первинна обробка даних з подаль­шим передаванням її по каналах зв'язку в ЦАРМ для зберігання торговельно-економічної інформації у вигляді бази даних (або сховищу даних) і розв'язування функціональних завдань.При виконанні запиту на формування і виведення певного документа ЦАРМ вибирає необхідний фрагмент бази даних і передає його у відповідну АРМ для подальшої обробки. Після закінчення формування вихідного документа результати обробки передаються від АРМ0000764302991077.html
0000882513082669.html
    PR.RU™